Java Script - Lekcja 1.5 - Umieszczanie skryptów na stronach WWW


Skrypty JavaScript piszemy wewnątrz dokumentu HTML lub w zewnętrznych plikach z rozszerzeniem js. Zasady umieszczania są zatem podobne jak w przypadku arkuszy stylów CSS. W kodzie dokumentu HTML umieszczamy zatem skrypty za pomocą pary znaczników <script> i </script>.
W znacznik otwierający wpisujemy atrybut language=javascript lub atrybut type=text/javascript.
Aby przeglądarki nie znające skryptów nie pokazały kodu skryptu na ekranie, skrypt umieszczamy dodatkowo wewnątrz znaczników komentarza <!-- oraz //-->. Występujące dodatkowo znaczki //, to znak komentarza wierszowego JavaScript. Omówimy go potem.
Oto rezultat:

<script language=javascript >
<!--//-->
</script>


W pustym miejscu pomiędzy znacznikami wpisujemy instrukcje skryptu.
Pamiętajmy, że JavaScript jest "case sensitive" , to znaczy istotna jest wielkość liter, w HTML jest to nieistotne.
Instrukcje JavaScript będziemy pisać przeważnie małymi literami.

Pole przeznaczone na kod skryptu będziemy dzielić na wiersze. Wiersz może być pusty, lub może zawierać polecenia.
Wiersze zawierające polecenia najlepiej kończyć znakiem średnika ( ; ) , chociaż wystarczy na końcu wiersza wcisnąć klawisz Enter.
Użycie średnika jest konieczne jeśli wiersz zawiera więcej niż jedno polecenie, stawiamy go wówczas po każdym poleceniu.

Ekstra spacje oddzielające wyrazy i tabulatory są ignorowane podobnie jak puste wiersze. Polecenia inaczej zwane instrukcjami nie mogą być jednak przenoszone do następnego wiersza, tzn. rozdzielone za pomocą klawisza Enter, lecz zakończone przed końcem wiersza.

prawidłowo:   polecenie; polecenie
nieprawidłowo:   polecenie; pole
cenie

Obie części polecenia rozdzielone przez przez ENTER będą uważane za niezależne polecenia niekompletne, a więc nieprawidłowe.
Wyjątek stanowią niektóre instrukcje z zasady wielowierszowe. Nie zawierajsą one średników na końcu wierszy.

Skrypt można przedstawić w sposób następujący:
<script language=javascript >
<!--
instrukcja1;          instrukcja2;    instrukcja3;
instrukcja4;


instrukcja5; instrukcja6
//-->
</script>


Polecenia/instrukcje mogą być proste i złożone, to znaczy jedne instrukcje mogą zawierać wewnątrz inne instrukcje.
Do instrukcji złożonych należą zwłaszcza tzw. instrukcje sterujące. Jeśli w ramach danej instrukcji sterującej należy wykonać szereg innych instrukcji, te ostatnie należy objąć nawiasami klamrowymi { } .

<script language=javascript >
<!--
instrukcja1

   instrukcja2
   {
   instrukcja3;  instrukcja4;
   instrukcja5;
   }
//-->
</script>


W powyższym przykładzie w ramach instrukcji sterującej 2, będącej instrukcją złożoną wykonywane są instrukcje 3, 4 i 5

Komentarze:
Komentarze programisty JavaScript można umieszczać na końcu wiersza poprzedzając je znakiem komentarza // .
Jest to znak komentarza wierszowego tzn. dotyczy jednego wiersza. Jeśli potrzebujemy komentarz wielowierszowy użyjemy dwóch znaków początku /* i końca komentarza wielowierszowego */
Oto przykład:

<script language=javascript >
<!--
instrukcja1      // komentarz

/*
   komentarz komentarz komentarz komentarz komentarz
   komentarz komentarz komentarz komentarz komentarz
   komentarz
*/
   instrukcja2
   {
   instrukcja3;  instrukcja4;
   instrukcja5;
   }
//-->
</script>