Java Script - Lekcja 1.4 - Więcej o obiektach.


Obiekty ich własności i metody w JavaScript przedstawia się za pomocą tzw. notacji kropkowej. Obiekt o nazwie Kowalski może np. posiadać własność wzrost. Aby odwołać się do tej własności zastosujemy notację kropkową Kowalski.wzrost

Obiekt Kowalski może być częścią innego obiektu np. obiektu grupa1, wówczas odwołanie wyglądać będzie następująco grupa1.Kowalski.wzrost

Przypuśćmy, że chcemy zastosować obiekty w systemie doręczania poczty. Odwołanie do Kowalskiego Jana może wyglądać następująco: Polska.Warszawa.Marszałkowska,NR123.LOKAL25.Kowalski.Jan

Każda z nazw oddzielonych kropką jest tutaj obiektem. Słowo Kowalski nazwą obiektu mogącym zawierać dalsze obiekty, pod podanym adresem może mieszkać kilku Kowalskich np. ojciec i synowie, wówczas Kowalski to zbiór ich wszystkich, a np Jan to jeden z nich. Inny obiekt mający na imię Adam może już posiadać PESEL, a jego numer można wywołać następująco: Polska.Warszawa.Marszałkowska,NR123.LOKAL25.Kowalski.Adam.pesel

Obiekt Marszałkowska, ulica może zawierać także inne obiekty poza numerami domów, może też posiadać własności np. długość lub liczbę domów albo datę nadania nazwy itp.

Jak już wspominaliśmy obiekt może posiadać także metody czyli procedury uruchamiane w momencie odwołania się do metody.
Obiekt Kowalski.Jan może zatem posiadać metodę o nazwie pokazuj Metoda ta może być zawołana co spowoduje automatycznie uruchomienie procedury pokazującej fotografię Jana Kowalskiego na ekranie.
Wystarczy wówczas napisać: Kowalski.Jan.pokazuj() Inna metoda może pokazywać na ekranie wszystkie dane Kowalskiego

Zapamiętajmy, że własnościami obiektów mogą być inne obiekty lub informacje nie będące obiektami Kowalski.Jan.wzrost może zawierać informację "183 cm".
Metody w odróżnieniu od właściwości uruchamiają jakieś czynności i odróżniamy je po obecności nawiasów ( ), które mogą być puste lub zawierać informację przekazywaną do uruchamianej procedury.
Aby korzystać z własnych obiektów i metod jak te w przykładach powyżej musimy je najpierw utworzyć, czym zajmiemy się na dalszych lekcjach.

JavaScript posiada wiele obiektów i metod gotowych do użycia, a jednymi z ważniejszych są obiekt dokument i jego metoda write. Metoda write obiektu document pozwala wpisywać treść zawierającą znaczniki HTML do dokumentu w momencie jego odczytywania przez przeglądarkę. Metodę tą można także wykorzystać do utworzenia dokumentów od zera.
Oto sposób zapisu: document.write()

Niektóre metody pozwalają na kontrolę nad przeglądarką lub zawartością dokumentu i własnościami stylu jego elementów.
Obiekt Window posiada np. metody pozwalające na otwieranie nowych okien przeglądarki oraz wyświetlanie rozmaitych okienek dialogowych do komunikacji z użytkownikiem.

Na następnej stronie poznamy zasady umieszczania skryptów i zapoznamy się z metodą write obiektu document.