7. Czas na składnię
Cele lekcji

Zapoznanie ucznia z głównymi i podrzędnymi częściami zdania: Zapoznanie ucznia z zasadami tworzenia czasowników odrzeczownikowych i rzeczowników odczasownikowych


Resultaty

Uczeń zna i potrafi wyodrębnić:

Przebieg lekcji

Standardowy