6. Czytamy wiersze
Cele lekcji

Zapoznanie ucznia z:

Resultaty

Uczeń potrafi zidentyfikować podstawowe środki stylistyczne i rozumie ich znaczenie. Potrafi przeanalizować wiersz pod kątem jego przesłania. Zrozumie intencje autora. Potrafi zinterpretować treść wiersza. Potrafi dokonać próby przekładu intersemiotycznego.Przebieg lekcji

Standardowy