Cwiczenie 0-3 - Przedimki, zaimki osobowe i dzierżawcze

Ćwiczenie zapoznaje z użyciem przedimków określonych (dotyczących konkretnej osoby lub rzeczy i nieokreślonych, zwraca uwagę na personalizację w stosunku do zwierząt domowych, których imiona już znamy.

W adalszej części ćwiczenia przedstawiamy zaimki osobowe (personal) i dzierżawcze (possessive), zwracając uwagę na różnice jakie występują w języku angielskim i polskim w przypadku zaimków dzierżawczych.

A oto bohaterowie naszego ćwiczenia:

Alice has (got)* a cat.
She has (got) a cat.
The cat is black.
It is black.
She loves it.

Its name is Felix.
Alice loves Felix.
Felix loves her.
She loves him.

Tom has (got) a dog.
He has (got) a dog.
It is yellow.
The dog's name is Lasko.
Tom loves him.

The dog and the cat love each other.
They sleep and eat together.
Tom and Alice are brother and sister.
They are brother and sister.

I am their father. My name is John.
My children have (got) a dog and a cat.
They feed them every day.

Lasko and Felix are our pets.
They love us.
We love them, too.

I play with them and they love it.
They often play with me.
We love our pets. We like play with them.

* Możliwe jest użycie obu form: have got i tylko have
Forma złożona jest używana 2 razy częściej w UK niż w USA

Pytania kontrolne:

Do you have any pets?
Does your family love them?
Have you (got) any Children?
Have you (got) a dog?


Zestawienie poznanych for zaimków i przyimków.

This is my cat. Mine is black.

This is his cat. His is white.

That is her cat. Hers is brown.

These are our cats. Ours are blue.

Those are your cats. Yours are gray and black.


Those are their cats. Theirs are brown and black.